เครื่องไม่ทํางานแม้ว่าน้าจะปิดอยู่ก็ตาม

ปัญหา: เปิดน้า แต่ยังไม่ได้ปรับอุณหภูมิ

สาเหตุ: ไตรแอก / แผงควบคุมเสีย แรงดันน้ำต่ำ น้ำไหลน้อยเกินไปผ่านเครื่อง

วิธีแก้ไข: ติดต่อศูนย์บริการ