ไม่มีน้ำไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ปัญหา: แรงดันน้ำไม่คงที่

สาเหตุ: ปั๊มน้ำไม่ได้เชื่อมต่อ แรงดันน้ำต่ำเกินไป มีน้ำไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยเกินไป

วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ