เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ปิดสวิตช์แม้ว่าไม่มีน้ำเข้า

ปัญหา: แทงก์ยังมีเสียงต้มน้ำ แม้ว่าปิดน้ำแล้วและไฟยังคงติดอยู่

วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ