ไม่มีน้ำไหลออกจากเครื่องกรองน้ำ

ตรวจสอบว่าวาล์วน้ำเข้าตัวที วาล์วเปลี่ยนทิศทาง และวาล์วหน้าของเครื่องกรองน้ำปิดอยู่หรือไม่ ถ้าปิดอยู่ให้เปิดวาล์วเพื่อให้น้ำไหลออกตามปกติ สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น “Glacier” ตรวจสอบดูว่าบอลวาล์วที่แทงก์น้ำปิดอยู่หรือไม่ ถ้าปิดอยู่ ให้เปิดบอลวาล์วที่แทงก์เก็บน้ำ