น้ำร้อนไม่เพียงพอ

ปัญหา: ความต้องการใช้งานสูงเกินไป

สาเหตุ: อัตราการไหลมากเกินไป

วิธีแก้ไข: ลดอัตราการไหล