ไฟฟ้าช็อต

มีเหตุผลสองข้อที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้:

1. ปัญหา: สายไฟแตะกับเคส

วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ

2. ปัญหา: สายดินขัดข้อง

สาเหตุ: ไม่ได้เดินสายดิน / สายดินขัดข้อง

วิธีแก้ไข: โปรดติดต่อศูนย์บริการ