ไส้กรอง/อุปกรณ์
EFRO RO MEMBRANE 11" – ข้อมูลทางเทคนิค